Novel
請盡可能填收到 WhatsApp 嘅電話
日後你將透過此 電話號碼 登入系統
填上至少 6 位英文、數字、符號
重覆入多次密碼
基本資料
請輸入你的 Instagram 帳戶
話俾我地知點叫您 😊
如果入英文名, 請盡量加姓氏係尾 🙏🏻
因為已經太多會員叫同一個名,
加個姓係尾, 大家會易認好多.
邊個介紹您成為我們的一員 🤔
條款及政策
我們如何使用個人資料
NOVEL 將使用你所提供的個人資料,來確認並核實你的會員身份,以方便進行積分記錄及活動報名記錄。 日後每當你透過本平台成功報名活動後,我們都會為你進一步的安排及預留人數。 而當你使用帳號內所累積的積分以兌換禮品或服務時,將會要求你出示身份證以核實會員身份,我們會核對英文全名和生日,如登記資料與兌換時所出示之身份證上資料不符,以至無法核實會員身份時,將不會發放相關兌換禮品或服務。 所有資料將會在你退出本平台後的 30 個工作天內完全銷毀。 我們收集的個人資料,包括姓名、手提電話號碼、生日、性別等。有關資料只會用於在收集時所列明的用途。除法律有所規定外,如未得你的同意,我們不會使用你的個人資料作其他用途。

兌換相關條款
所有 NOVEL 的會員均可以使用本網站平台,透過由 NOVEL 所發放的積分以兌換禮品或服務,而 NOVEL 將保留發放積分及兌換的最終決定權。 如發現會員以非 NOVEL 所規定之方式獲得積分,NOVEL 有權取消該會員資格並回收所有相關積分。 所有由 NOVEL 發予會員的積分,只獨立歸屬該會員,將不得轉移予其他人或會員帳號。 本平台之所有積分將無法兌換現金。

個人資料的披露
除法律有所規定或徵得有關人士同意外,我們不會向其他人士披露可識辨個人身份的資料。

個人資料的保密
我們會將你在網站/應用程式上提供的個人資料保密,只有獲得授權的人士才可查閱。我們並使用 HTTPS 通訊協定傳送個人資料,以確保你的資料得到最佳的保護。

NOVEL 會員守則
  1. 嚴禁會員作出騷擾其他會員的行為,收到投訴處理後,定必把騷擾個案公開以作警示
  2. 忌談政治、宗教等問題,不可對他人作出人生攻擊
  3. 不可透過Novel進行任何傳銷行為,若有任何聯合推廣、招攬等活動,需先與各Admin聯絡或查詢
  4. 不可在未經Admin同意下以Novel名義或其他會員舉辦活動或利益輸送

免責聲明
  1. 本會所有成員皆屬自願性加入,「Novel Youth Club of Hong Kong」對任何此群發生之商業行為(或其他所有行為)、出現之所有文字訊息(及暗示訊息),「Novel Youth Organisation Hong Kong」皆不會負上任何形式的責任
  2. 所有本會內的所有成員所提供的資料並不構成招攬任何人接受任何交易、買賣投資或商業活動。

接受條款
所有使用者在加入成為 NOVEL 的會員前,則必須先接受所有關相條款方能登記成為 NOVEL 會員。

保留權利
NOVEL 將有權隨時更改任何相關條款而不予通知